Aliatul tău în demersul judiciar

Lorena Chis - Cabinet de Avocat

“Munca făcută cu pasiune aduce rezultate” – Vergiliu
Despre

Chiș Lorena, titularul cabinetului de avocat a absolvit cursurile Facultății de Drept din Cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș Arad, promoția 2012, cursuri urmate de Studii de master în Instituții de drept penal și procesual penal în cadrul aceleiași universități, promoția 2013.

Activitatea profesională a început-o în anul 2014, sub îndrumarea unui reputat maestru al dreptului penal și al procedurii penale.

În cadrul acestei colaborări, doamna avocat a participat la activitatea de apărare în dosare cu un semnificativ grad de complexitate.

Ulterior a luat ființă Chiș Lorena-Cabinet de avocat. Cabinetul nostru oferă consultanță juridică, asistență și reprezentare la nivelul tuturor ramurilor de drept, specializarea principală fiind centrată pe dreptul penal. Obiectivul nostru îl reprezintă exercitarea deplină a drepturilor dumneavoastră, concretizată în reducerea pe cât posibil a eventualelor consecințe nefavorabile.

Modul nostru de abordare implică o consultanță preliminară, analiza informațiilor și documentelor puse la dispoziție de către client ori de către organele judiciare pe rolul cărora se află cauza dumneavoastră, urmate pe prezentarea uor strategii optime cazului dumneavoastră.

Politica noastră vizează îndeosebi o evaluare obiectivă a posibilelor consecințe sau rezultate a demersului judiciar și orientare spre identificarea unor strategii optime în apărărea și realizarea drepturilor dumneavoastră.

Domenii de activitate

Drept penal

Drept civil

Dreptul familiei

Drept comercial

Drept administrativ si fiscal

Drept penal
 • Redactare de plângere penală,denunț, cerere de schimbare a încadrării juridice, contituire de parte civilă în procesul penal, plângere împotriva actelor de urmărire penală, plângere împotriva ordonanței de calasare, precum și orice alte cereri ce țin de soluționarea laturii penale sau civile a procesului penal;
 • Consultanță jurdică, asistență și reprezentare în faza de urmărire penală în fața organelor de urmărire penală (Poliție, Parchet, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infarcțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism) la efectuarea tuturor actelor de urmărire penală (audieri de persoană vătămată, suspect, inculpat, martori, confruntări, percheziții domiciliare, cercetarea locului faptei, reconstituiri), precum și la luarea, înlocuirea, prelungirea măsurilor preventive privind infracțiuni prevăzute de Codul penal și cele prevăzute în legile speciale;
 • Consultanță jurdică, asistență și reprezentare în procedura de cameră preliminară (formularea de cereri și excepții cu privire la competența și legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală), în faza de judecată în primă instanță, în apel, precum și în căile extraordinare de atac (contestație în anulare, revizuire, recurs în casație, redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate) privind infracțiuni prevăzute de Codul penal și cele prevăzute în legile speciale;
 • Consultanță jurdică, asistență și reprezentare în procedurile penale speciale (acord de recunoaștere a vinovăției, contestație privind durata procesului penal, reabilitarea judecătorească, repararea pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate sau în alte cazuri, proceduri privind cooperarea judiciară internațională – extrădarea, recunoașterea hotărârilor străine, precum și alte proceduri prevăzute de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală) privind infracțiuni prevăzute de Codul penal și cele prevăzute în legile speciale;
 • Consultanță jurdică, asistență și reprezentare în faza executării hotărârilor penale (anularea renunțării la aplicarea pedepsei, revocarea sau anularea amânării aplicării pedepsei, revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, înlocuirea pedepsei detențiunii pe viață, înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, liberarea condiționată, amânarea executării pedepsei închisorii sau detențiunii pe viață, întreruperea executării pedepsei închisorii sau detențiunii pe viață, alte modificări ale pedepsei, contestație la executare).
Drept civil
Consultanță juridică, asistență și reprezentare în litigii civile:
 • Acțiuni în pretenții;
 • Răspundere civilă contractuală și delictuală;
 • Partaj judiciar;
 • Ordonanțe de plată;
 • Cereri de valoare redusă;
 • Ordonanță președențială;
 • Rezoluțiune, reziliere, constatarea nulității, anulare contracte;
 • Acțiuni în revendicare;
 • Acțiuni în evacuare;
 • Uzucapiune;
 • Prestație tabulară;
 • Modificări de carte funciară;
 • Granițuiri;
 • Somații de plată;
 • Cereri de executare silită;
 • Contestație la executare;
 • Suspendarea executării silite;
 • Plângeri împotriva proceselor-verbale de contravenție ;
 • Tutelă;
 • Curatela;
 • Punerea sub interdicție judecătorească;
 • Maplraxis medical;
 • Asistență juridică și reprezentare în fața notarului public și a instituțiilor publice;
Dreptul familiei
 • Acțiuni de divorț;
 • Acțiuni în stabilirea modalității de exercitare a autorității părintești, a locuinței minorului după divorț, a obligației de întreținere, a programului de vizită;
 • Acțiuni în stabilirea paternității;
 • Tăgada paternității;
Drept comercial
 • Somații de plată;
 • Notificări;
 • Înființare, modificare, radiere persoană juridică;
 • Redactare contracte pentru diferite tipuri de tranzacții;
 • Litigii referitoare la contractele comerciale;
 • Litigii refetitoare la organizare, funcționarea și încetarea persoanei juridice;
Contencios administrativ si fiscal
 • Contestarea proceselor verbale de contravenție;
 • Contestații împotriva deciziilor de impunere emise de către organele fiscale;
 • Acțiuni în obligarea autorității administrative de a emite un act administrativ;
 • Acțiuni în anularea unor acte administrative;
Onorarii
Consultanța juridică inițială constă în analiza informațiilor și documentelor puse la dispoziție de către dumneavoastă și prezentarea de către avocat a informațiilor și răspunsurilor referitoare la cazul dumeavoastră și a chestiunilor supuse atenției noastre.
Onorariul avocațial privind procesul penal sau civil va fi stabilit în urma unei analize a informațiilor și documentelor puse la dispoziție de către client și va fi comunicat clientului, iar in cazul în care acesta își exprimă acordul, se va emite factură fiscală, clientul având obligativitatea achitării unui avans la semnarea contractului, cu posibilitatea achitării diferenței în tranșe pe parcursul derulării procesului.
Onorariul avocațial va fi stabilit în funcție de următoarele elemente:
 1. timpul și volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activității cerute de client;
 2. natura, noutatea și dificultatea cazului;
 3. importanța intereselor în cauză;
 4. împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigații suplimentare;
 5. notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experiența, reputația și specializarea avocatului;
 6.  conlucrarea cu experți sau alți specialiști, impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;
 7. avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat;
 8. situația financiară a clientului;
 9. constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acționeze pentru a asigura servicii legale performante;
Onorariile pot fi stabilite astfel:
 1. onorarii orare;
 2. onorarii fixe (forfetare);
 3. onorarii de succes;
 4. onorarii formate din combinarea criteriilor prevăzute la lit. a)-c).
Distinct de onorariu, clientul va suporta cheltuielile legate de executarea contractului de asistență juridică, acolo unde este cazul. Aceste cheltuieli pot consta în cheltuieli de deplasare (transport, cazare), cheltuieli de traducere a documentelor, cheltuieli cu taxele poștale și orice alte cheltuieli legate de executarea contractului de asistență juridică. Pentru oricare dintre aceste categorii de cheltuieli avocatul va prezenta documente justificative.

Contact

Vă asteptăm la sediul nostru din Arad, jud. Arad, str. Blajului, nr. 2, ap. 7

tel +40735.856.018

ori în secțiunea dedicată mesajelor dumneavoastră.